Employment Opportunities

Thov hu rau cstottler@northlakesacademy.org rau kev tshaj xo txog haujlwm thiab thov tso ua lus Hmoob.

Pongase en contacto con cstottler@northlakesacademy.org para ofertas de empleo y solicitudes en español.

Position:  French Teacher (9th-12th)

 
 

Position:  Lead Building Custodian K-8 - 1.0 FTE for 2021-22 School Year

 

Position:  Elementary K-5 Teachers - 1.0 FTE for 2021-22 School Year

 

Position: Special Education Teachers

 

Position: Substitute Teachers

 

Position: Paraprofessionals

 
 

Position:  Middle School Math Teacher - 1.0 FTE for 2021-22 School Year